Placeholder image

เรื่อง :กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีรายการวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของคณะบริหารศาสตร์


 

รายละเอียด   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 1/3/2565   โดย นางเบญจมาศ นามมณี   อ่านแล้ว : 271 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทำงาน เรื่อง ขั้นตอนการนำส่งเงินสนับสนุนให้แก่ส่วนราชการ
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การติดตามหนี้เกินกำหนด
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีรายการวัสดุคงเหลือรายไตรมาสของคณะบริหารศาสตร์
แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง กระทบยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือนกับกองคลัง กรณี ตั้งเอกสารค่าใช้จ่ายเป็นค้างรับ
กระบวนการทำงาน เรื่องการบันทึกบัญชีกรณียืมเงินทดรองจ่ายราชการในนามผู้บริหาร (เงินทดรองจ่ายประเภท ข) คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805