Placeholder image

เรื่อง :นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว


 

 
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว จากการแข่งขันทักษะทางการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     ในการแข่งขันครั้งนี้ นำทีมโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ อาจารย์ผู้ควบคุมและดูแลทีมนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งประกอบด้วย นางสาวกฤษณา โคตะสา นางสาวเสาร์ฤดี ห่อทรัพย์ และนางสาววรัชยา ชาลี โดยผลการแข่งขัน ได้คะแนนรวมประเภททีมสูงสุดอันดับ 1 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมมาครอบครอง 
  นอกจากนี้แล้วนักศึกษาทั้ง 3 คน ยังสามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันประเภทเดี่ยวมาครองได้อีกด้วย โดยนางสาวเสาร์ฤดี ห่อทรัพย์ ได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันประเภทเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท และนางสาวกฤษณา โคตะสา / นางสาววรัชยา ชาลี ได้รับรางวัลชมเชย 
   นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสาขาบัญชี ในความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านวิชาชีพบัญชีสูงและมีสมรรถนะทางวิชาการที่พร้อมต่อการก้าวไปสู่โลกของการทำงานในวิชาชีพบัญชีในอนาคตอันใกล้นี้  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 18/8/2565   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 463 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว
บัญชี ม.อุบลเค้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805