Placeholder image

เรื่อง :บัญชี ม.อุบลเค้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1


 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 “บริหารธุรกิจวิชาการ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้ (CK) อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ การแข่งขันครั้งนี้ มีสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนมาก สาขาวิชาการบัญชีได้มอบหมายให้ นางสาวอังสุภา วงศ์พรมมา (ชั้นปีที่4) นางสาวปริญญาพร ประชานอก (ชั้นปีที่ 4 ) และนางสาวชัญญานุช ผ่องบุรุษ (ชั้นปีที่ 3) ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวปริญญาพร ประชานอก นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4 สร้างผลงานได้คะแนนสูงสุดของการแข่งขัน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง นับเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรวิชาการบัญชีพร้อมทั้งคณะบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมในเวทีระดับภูมิภาค สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นผู้นำการเรียนการสอนของหลักสูตรการบัญชี (Accounting School) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์จริยา อ่อนฤทธิ์ (ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี) อาจารย์สัจวัฒก์ วรโยธา อาจารย์วิลาสินี แสงคำพระ และอาจารย์ ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์กับคณาจารย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในอนาคต  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 24/8/2561   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 1918 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภททีมและประเภทเดี่ยว
บัญชี ม.อุบลเค้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการ"นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young&Smart Accountant"

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805