Placeholder image

เรื่อง :Apply to UBU for International student 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2566


 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
 

Applications for International Students  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 20/11/2565   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 170 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตีพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (รับสมัครถึง 6 พ.ย. 2566)
คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ประชาสัุมพันธ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Summer Work and Travel Program ณ สหรัฐอเมริกา
ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567
Apply to UBU for International student 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2566
การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805