Placeholder image

เรื่อง :ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (รับสมัครถึง 6 พ.ย. 2566)


 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมงานแนะนำหลักสูตร CGI OPEN HOUSE 2024 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566

จึงขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน 

•         เปิดให้ชมห้องปฏิบัติการอันทันสมัย

•         ชมนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา

•         สมัครสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

•         สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมงาน ณ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สามารถติดตามกิจกรรมได้ในรูปแบบ Online รวมทั้งผู้สมัครสอบ สามารถขอสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 5/10/2566   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 316ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตีพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (รับสมัครถึง 6 พ.ย. 2566)
คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ประชาสัุมพันธ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Summer Work and Travel Program ณ สหรัฐอเมริกา
ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567
Apply to UBU for International student 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2566
การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805