Placeholder image

เรื่อง :ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


 

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชิญชวนนักศึกษาฯ สมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ELP (Experiential Learning Program) เพื่อแข่งขันประชันไอเดียธุรกิจ และนักศึกษามีโอกาสในการเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Partner ในต่างประเทศ อาทิเช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น โดยการเข้าโปรแกรมฯ ฟรี!

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท ,ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อายุ 18-30 ปี
2. สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
3. มีไอเดียธุรกิจ และมีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ
4.มีภาวะความเป็นผู้นำ
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ

กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
1.เดือนมีนาคม-เมษายน 2566 กิจกรรมBoot Camp1 และ Pitching รอบระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 วัน
นักศึกษาเข้าร่วมโปรแกรมจำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจำนวน 15 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ครั้งต่อไป
2.เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2566 กิจกรรมBoot Camp2 และ Pitching รอบระดับภูมิภาค จำนวน 2 วัน
นักศึกษาตัวแทน 4 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน ต่อมหาวิทยาลัย
3.เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 กิจกรรมBoot Camp2 และ Pitching รอบระดับประเทศ จำนวน 2 วัน
นักศึกษาตัวแทนรอบระดับภูมภาค เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจำนวน 35 คน เป็นตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Partner ในต่างประเทศ จำนวน 20 วัน

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-999 0962

สมัครออนไลน์  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 17/2/2566   โดย สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์   อ่านแล้ว : 99 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตีพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (รับสมัครถึง 6 พ.ย. 2566)
คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ประชาสัุมพันธ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Summer Work and Travel Program ณ สหรัฐอเมริกา
ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567
Apply to UBU for International student 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2566
การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร
12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805