Placeholder image

งานบริการการศึกษา


แบบฟอร์ม

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

ตารางการใช้ห้องเรียน (คณะ/clb1)

เมื่อ : 7/9/2559 หมวดหมู่ : แบบฟอร์ม โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805