Placeholder image

งานบริการการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตีพิมพ์

เมื่อ : 4/1/2567 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (รับสมัครถึง 6 พ.ย. 2566)

เมื่อ : 5/10/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา

เมื่อ : 30/3/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

เมื่อ : 22/3/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัุมพันธ์สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อ : 27/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เมื่อ : 17/2/2566 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ประชาสัมพันธ์รายชื่อบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ Summer Work and Travel Program ณ สหรัฐอเมริกา

เมื่อ : 28/12/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

ทุนรัฐบาลจีน ประจำปีการศึกษา 2566/2567

เมื่อ : 20/11/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

Apply to UBU for International student 2023 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2566

เมื่อ : 20/11/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

เมื่อ : 21/10/2565 หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805