Placeholder image

งานบริการการศึกษา


ข่าวการศึกษา

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

เมื่อ : 4/4/2566 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : สุประวีณ์ วติวุฒิพงศ์

หนังสือ "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ : 4/10/2560 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

วิชาโทบริหารธุรกิจและวิชาโทการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เมื่อ : 3/10/2560 หมวดหมู่ : ข่าวการศึกษา โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย


คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805