Placeholder image

งานบริการการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ)

ข้อมูลอับโหลดล่าสุด
เรื่อง / วันที่

การพัฒนางานเชิงคุณภาพ หัวข้อ ขั้นตอนการขออนุมัติลงทะเบียนรายวิชาอื่นควบคู่วิชาฝึกงาน

เมื่อ : 31/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : บงกช คูณผล

คู่มือบริการประชาชน การย้ายโอนนักศึกษา

เมื่อ : 30/3/2566 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

เมื่อ : 28/11/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

แผนผังกระบวนการทำงาน : "การวางแผนและกำกับติดตามการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566-2567

เมื่อ : 28/11/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

:แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การเปิดหลักสูตรใหม่

เมื่อ : 28/11/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

แผนผังกระบวนการทำงาน เรื่อง การเทียบรายวิชา

เมื่อ : 28/11/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร

เมื่อ : 28/11/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : กัญญ์ณัชพร ศรีสร้อย

การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

เมื่อ : 20/10/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

การดำเนินการพัฒนางานเชิงคุณภาพ หัวข้อ การจัดทำแบบสอบถามความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (บงกช ดำเนินการ)

เมื่อ : 28/3/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : บงกช คูณผล

คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เมื่อ : 4/3/2565 หมวดหมู่ : คู่มือการปฏิบัติงาน/การวางแผนพัฒนางาน(เชิงคุณภาพ) โดย : ชารินีย์ สวัสดิ์ตระกูล

12

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805