Placeholder image

เรื่อง :บจ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน รับสาขา การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด หลายตำแหน่ง


 

บจ.แหลมทองสหการ ประกาศรับสมัครงาน รับสาขา การเงินและการธนาคาร, การจัดการ, การตลาด หลายตำแหน่ง

 

กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ มีบริษัทแหลมทองสหการจำกัดเป็นบริษัทแม่ และมีบริษัทในกลุ่มอีกประมาณ20บริษัท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารวานิช บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ มีโรงงานและฟาร์มต่างๆ ตั้งอยู่ในหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น จังหวัดสมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, นครปฐม, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, อยุธยา, สระบุรี, นครราชสีมา, ชุมพร, นครศรีธรรมราช

สายธุรกิจในกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

 • สายธุรกิจปศุสัตว์ ประกอบด้วย ฟาร์มไก่, ฟาร์มสุกร, การผลิตอาหารสัตว์บก และอาหารสัตว์น้ำ
 • สายธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ ประกอบไปด้วย 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแป้งสาลี ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ไข่ไก่สด
 • สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ และ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
 • สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงานให้เช่า และอื่นๆ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงาน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม และการส่งใบสมัครงาน

 • ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2252-3777, 0-2255-0255 ต่อ 661หรือ 663 และสามารถโพสต์คำถามผ่านทาง www.facebook.com/ltcgroup
 • ท่านสามารถส่งใบสมัคร และประวัติการเรียนการทำงานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 
  หน่วยรับสมัครงาน ชั้น 5 อาคารวานิช1เลขที่ 1126/1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2252-3777, 0-2255-0255
 • หรือส่งประวัติการทำงานมาที่อีเมล recruit@laemthong.com
 • ดาวน์โหลดใบสมัครงาน  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 22/2/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 7757ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 2222429256job.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805