Placeholder image

เรื่อง :โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2561


 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงโดยมีระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาดังนี้

1.การพิจารณานักศึกษาเข้าฝึกงาน

       จะรับนักศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เข้าฝึกงานทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรปฎิบัติงานสหกิจศึกษา (ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร)

 

       นักศึกษาฝึกงานต่อรุ่น ไม่เกิน 80 คนและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษาต้องส่งโครงร่างงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร เพื่อพิจารณารับเข้าฝึกงาน ทั้งนี้หากเต็มจำนวนตามที่กำหนดจะปิดรับสมัคร

2.การรับสมัคร

       2.1 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิลดา จะเปิดรับสมัครเป็นประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

 

กำหนดวันรับสมัคร                  ระยะการฝึกงาน ปี 2561

สิงหาคม - กันยายน 2560          มกราคม - พฤษภาคม 2561

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560       พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561   สิงหาคม - ธํนวาคม 2561

 

2.2 สถาบันหรือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับการฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา ขอให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสามารถยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

     เรียน   ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

               พระราชวังดุสิต  แขวงสวนจิตรลดา

               เขตดุสิต  ถนนราชวิถี

               กรุงเทพมหานคร  10303

 3. การติดต่อประสานงาน

      โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา งานฝึกอบรม

      โทรศัพท์  0-2282-7171-4, 0-2282-1150-1 ต่อ 4111,4320,1001 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดแนบ

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 13/6/2560   โดย นายอนุชิต สิงห์คำ   อ่านแล้ว : 6478 
 Tags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805