Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561


 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับบริจาคเงินทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา คือ ทุนการศึกษา คุณอุไร สามารถและทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์ ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา                                            คณะบริหารศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนการศึกษารายปี จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

1. ทุนการศึกษาคุณอุไร สามารถ   จำนวน 4 ทุนๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท

2. ทุนการศึกษาคุณสนัด – คุณพนอ บัณฑิตย์  จำนวน 4 ทุนๆละ 10,000 บาท

เป็นเงิน 40,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1. นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

6. มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดกำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา ณ งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

4. พิธีมอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/7/2561   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 2365ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3124125927ทุนการศึกษาท่านคณบดี61.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805