Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561


 

ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้จัดสรรเงินทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนการศึกษารายปี จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

1. ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท           จำนวน  3   ทุน 

2. ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท           จำนวน  5   ทุน

3. ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท           จำนวน  14 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

1. นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี

2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ รายได้ครอบครัวไม่เกิน 100,000/ปี

3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และสถานะปกติ

4. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือต้องโทษในคดีใดๆ

5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น (นักศึกษากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ./กรอ. สมัครขอรับทุนการศึกษาได้)

6. มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์และเข้าร่วมกิจกรรมของคณะบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัว

รายละเอียดกำหนดการ

1. สมัครขอรับทุนการศึกษา ณ งานกิจการนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 10 สิงหาคม 2561

2. สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้รับทุนการศึกษา วันที่ 15 สิงหาคม 2561

4. พิธีมอบทุนการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

   
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 30/7/2561   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 2525ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 3124048361ทุนมหาวิทยาลัยอุบล61.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2565
สรุปผลการดำเนินงานทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินใหกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1/2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)
เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรายภาค(GPA)ยอดเยี่ยม ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศรายชื่อ ระบบจองคิวเพื่อดำเนินการ ส่งเอกสารและสอบสัมภาษณ์กยศ กรอ 2563สำหรับปี1 รายเก่า และรายใหม่ทุกชั้นปี
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2563
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 1)
ประกาศกำหนดการการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ประจำภาคเรียนที่1/2561(สำหรับ ชั้นปีที่ 2 - 5 )
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561
123

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805