Placeholder image

เรื่อง :ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564


 

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564

จำนวน 20 ทุนๆละ 5,000 บาท

คุณสมับติเบื้องต้น

1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

2.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา

3.เป็นผู้นำกิจกรรมนักศึกษา หรือเป็นผู้รับผิดชอบโครการ หรือเป็นผู้นำในการแข่งขัน ในระดับจังหวัด

ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ

4.เป็นผู้มีจิตอาสา ในปีการศึกษา 2563 ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง

5.ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นใด(ยกเว้น กยศ.หรือ กรอ.)

นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า)หรือโทร 045-353033

รายละเอียดการสมัครตามเอกสารประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  
 

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ : 11/2/2564   โดย กันยารัตน์ จันทร์ตรี   อ่านแล้ว : 472ไฟล์แนบที่เกี่ยวข้อง  
 1111441289ประกาศรับสมัครทุนด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา.pdfTags:
-

ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาพี่ช่วยค่าเทอมน้อง ประจำปีการศึกษา 2567 โดย โครงการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารศาสตร์
บริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายประจักษ์และนางสาลี่ คนตรง ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดการดำเนินการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับชั้นปีที่ 2-4 ประเภทรายเก่า
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564
12345

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805